Najnowsze badania parametrów użytkowych dróg z betonu CCR KRUSZBET

W związku z ewaluacją naszego produktu – CCR Beton Drogowy Kruszbet – w 2018 r. firma Kruszbet S.A. przy udziale Politechniki Białostockiej rozpoczęła program badawczy dotyczący badań poziomu hałasu, właściwości przeciwpoślizgowych oraz równości podłużnej nawierzchni wykonanej w technologii CCR Beton Drogowy Kruszbet. Na podstawie regularnych badań i analizy powyższych parametrów zostanie wykonana ocena stanu technicznego nawierzchni  w okresie jej użytkowania.

 

Właściwości przeciwpoślizgowe

Przedmiotem badań były nawierzchnie odcinków dróg gminnych wykonanych w technologii CCR Beton Drogowy Kruszbet, zlokalizowane w miejscowości Burdeniszki i Osowa na terenie gminy Suwałki. Odcinek w Burdeniszkach został wybudowany w lipcu 2017r., natomiast w miejscowości Osowa w sierpniu 2018r. Różnice pomiędzy nimi związane z technologią wykonania nawierzchni wynikają ze sposobu ich teksturowania. W przypadku odcinka w Burdeniszkach teksturę otrzymano zacierając na gładko górną powierzchnię nawierzchni, a na odcinku w miejscowości Osowa poprzez ciągnięcie tkaniny jutowej po świeżo zagęszczonej mieszance betonowej.

Zakres badań obejmował ocenę zmian właściwości przeciwpoślizgowych na podstawie pomiarów:

– współczynnika tarcia PTV (Pendulum Tester Value) przy wykorzystaniu wahadła angielskiego, wykonanych w przekrojach pomiarowych rozmieszczonych co 100 m w śladzie pasa ruchu (PN-EN 13036-4);

– parametru MTD (Mean Texture Depth) metodą objętościową w przekrojach pomiarowych rozmieszczonych co 100 m w śladzie pasa ruchu (PN-EN 13036-1).

W poniższej tabeli zestawiono uzyskane średnie wyniki pomiarów współczynnika tarcia PTV i parametru MPD otrzymanych w punktach pomiarowych na poszczególnych odcinkach dróg.

Wartości Odcinek w Burdeniszkach Odcinek Osowa
PTV [-] MTD [mm] PTV [-] MTD [mm]
Średnia 55,8 0,20 65,6 0,34

 

Wprowadzenie dodatkowego teksturowania nawierzchni pozwoliło na uzyskanie podłużnych nierówności na powierzchni, co przyczyniło się do zróżnicowania jej mikro- i makrotekstury, polepszając tym samym jej właściwości przeciwpoślizgowe.

 

Poziom hałasu

Celem pracy była ocena hałaśliwości nawierzchni betonowych i porównanie z hałaśliwością nawierzchni asfaltowej na drogach o znaczeniu lokalnym poprzez wykonanie badań maksymalnego poziomu dźwięku metodą kontrolowanego przejazdu (CPB – Controlled Pass-By method).

Przedmiotem badań były następujące przekroje badawcze :

– Osowa – nawierzchnia betonowa CCR Beton Drogowy Kruszbet, droga gminna (wykonanie 2018r.)

– Burdeniszki – nawierzchnia betonowa CCR Beton Drogowy Kruszbet, droga gminna (wykonanie 2017r.)

– Krasnopol – nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, droga gminna (wykonanie 2016/2017r.)

W pomiarze maksymalnego poziomu dźwięku wykorzystano 6 zróżnicowanych pojazdów. Każdy z pojazdów wykonał po 7 przejazdów z prędkością od 40 do 80 km/h (ze skokiem w przybliżeniu co 10 km/h).

Zestawienie wyników pomiaru hałasu przedstawia poniższa tabela :

 

V

[km/h]

Maksymalny poziom dźwięku LAmax [dB] ΔLAmax ΔLAmax
Beton asfaltowy – KRASNOPOL CCR Beton Drogowy Kruszbet – OSOWA CCR Beton Drogowy Kruszbet – BURDENISZKI Beton asfaltowy – Beton cementowy – OSOWA Beton asfaltowy – Beton cementowy – BURDENISZKI
40 65,4 63,7 62,4 1,7 3,0
50 67,9 67,1 65,9 0,8 2,0
60 70,0 69,8 68,7 0,2 1,3
70 71,8 72,1 71,2 -0,3 0,6
80 73,3 74,1 73,3 -0,8 0,0

 

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, iż w zakresie prędkości   do 60 km/h wykonane nawierzchnie betonowe CCR Beton Drogowy Kruszbet charakteryzują się niższą hałaśliwością niż standardowa nawierzchnia asfaltowa. Przy większych prędkościach poziomy hałasu są porównywalne z uzyskanymi na nawierzchni asfaltowej.

Nieco wyższe poziomy hałasu na nawierzchni CCR Beton Drogowy Kruszbet – w m. Osowa w porównaniu z nawierzchnią CCR Beton Drogowy Kruszbet – w m. Burdeniszki prawdopodobnie wynikają z bardzo krótkiego okresu jej eksploatacji.

 

Równość podłużna

W październiku 2018r. na odcinku drogi gminnej w m. Osowa, wykonanej w technologii CCR Beton Drogowy Kruszbet wykonano pomiar równości podłużnej przy pomocy profilografu laserowego RSP.

W wyniku pomiaru uzyskano następujące wyniki :

 

Badany odcinek Wynik badania równości podłużnej IRI
Osowa – nawierzchnia CCR Beton Drogowy Kruszbet Średnia, E [IRI]=2,52 mm/m

Odchylenie standardowe D=0,61

Liczebność wyników n=26

 

Uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagań :

 

Uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagań rozporządzenia z 2.03.1999 r. Dz.U.nr43 poz. 430
Wymagania Zakres ≤2,8 IRI

(min. 50% wyników)

Zakres ≤3,9 IRI

(min. 80% wyników)

Zakres ≤4,9 IRI

(100% wyników)

Wynik IRI – Osowa, nawierzchnia CCR Beton Drogowy Kruszbet 77% 96% 100%

 

Odnosząc się do wymagań z rozporządzenia z 2.03.1999 Dz.U.nr 43 poz.430, powyższe wyniki potwierdzają wykonanie nawierzchni zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Dodatkowo uwzględniając wymagania GDDKiA zawarte w wytycznych „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów” wykonana przez nas nawierzchnia CCR Beton Drogowy Kruszbet spełnia wymagania stawiane drogom klasy G, wg poniższej tabeli.

 

Uzyskane wyniki w odniesieniu do dok. „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów” GDDKiA
IRI dla dróg klasy G i pozostałych Wartość pożądana Wartość ostrzegawcza Wynik IRI – Osowa, nawierzchnia CCR Beton Drogowy Kruszbet
≤ 3 mm/m ≤ 5 mm/m 2,52 mm/m

 

PPMD Kruszbet S.A. chcąc zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfort użytkowania na wykonanych przez siebie nawierzchniach będzie kontynuował powyższy program badawczy zgodnie z planem do roku 2020. Stały monitoring i analiza parametrów użytkowych nawierzchni pozwoli na wykonywanie nawierzchni CCR Beton Drogowy Kruszbet na najwyższym poziomie.