O Firmie

Zarys historii spółki:

  •  1972 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku powołało Wojewódzkie Gospodarstwo Pomocnicze Produkcji Materiałów Drogowych w Suwałkach
  •  1976 r. - na bazie Wojewódzkiego Gospodarstwa Pomocniczego P.M.D. i zakładów produkcyjnych byłych Powiatowych Zarządów Dróg Lokalnych w Augustowie, Olecku, Giżycku i Sokółce - Minister Komunikacji powołał Rejon Eksploatacji Kruszywa w Suwałkach.
  •  1991 r. - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej na bazie REK powołuje Przedsiębiorstwo produkcji Materiałów Drogowych w Suwałkach.
  •  1997 r. - PPMD zostaje przekształcone w Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET Spółka Akcyjna w Suwałkach.


        Produkowane przez Spółkę wyroby posiadają wysoką jakość, a ich wszystkie parametry są zgodne z Polskimi Normami. Kostka brukowa posiada aprobatę techniczną IBDiM. Na wszystkie wyroby wystawione są deklaracje zgodności.

Badania jakościowe i wytrzymałościowe kruszyw, betonu oraz prefabrykatów betonowych prowadzone są na bieżąco przez własne laboratorium, a kontrolnie wykonują je akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Od 2006 r. w Spółce funkcjonuje certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmujący:

  •  kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu wg PN-EN 12620+A1:2010
  •  kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni wg PN-EN 13043:2004
  •  kruszywa do hydraulicznie zwią…zanych i niezwią…zanych mieszanek wg PN-EN 13242+A1:2010Spółka bierze udział w Wystawach Narodowych POLEXPORT w Kownie i Kaliningradzie.
Wyróżniona została na targach POLEXPORT, Włócznią Jaćwingów oraz dwukrotnie medalem Wstęgi Niemna.