Beton wałowany

Firma KRUSZBET oferuje wykonanie nawierzchni dróg lokalnych i placów składowych w technologii Betonu Wałowanego.

Beton wałowany (ang. RCCRoller Compacted Concrete) to mieszanka betonowa o optymalnej wilgotności, zbliżonej do wilgotności naturalnej gruntu, układana i zagęszczana przy użyciu maszyn do robót drogowych. Do wytworzenia betonu wałowanego używane są materiały takie jak w betonie tradycyjnym (kruszywa, cement i woda), ale w innych proporcjach jak w betonie zwykłym. Minimalizowana jest ilość cementu i wody, przez co współczynnik wodno-cementowy w/c jest znacząco niższy w porównaniu z betonem zwykłym. Po ułożeniu mieszanki betonowej przy użyciu typowego sprzętu drogowego mieszanka jest zagęszczana z użyciem walców wibracyjnych układarek, a następnie walców drogowych.

Właściwie ułożona, zagęszczona i pielęgnowana nawierzchnia z betonu wałowanego charakteryzuje się parametrami wytrzymałościowymi i użytkowymi  analogicznymi jak nawierzchnia z betonu tradycyjnego przy niższych kosztach wykonania i utrzymania.  

 

Nawierzchnie z betonu wałowanego są stosowane w Stanach Zjednoczonych od lat 30-tych XX wieku. Technologia betonu wałowanego jest stosowana głównie w budowie lotnisk, dróg lokalnych i przemysłowych oraz na placach składowych. Receptury, technologia układania i zagęszczania oraz  metody projektowania i badań tej odmiany betonu były rozwijane i doskonalone przez firmy związane z wytwarzaniem i układaniem mieszanki betonowej, instytuty naukowo-badawcze oraz wojsko. Dobre doświadczenia z eksploatacją tych nawierzchni w Europie oraz ekonomiczna atrakcyjność wykonania przyczyniły się do wprowadzenia tej technologii do oferty polskich firm drogowych. Istotnym impulsem rozpowszechniania się technologii betonu wałowanego są  nowoczesne wytwórnie zapewniające dostawę mieszanki betonowej o wymaganych parametrach oraz rozpowszechnienie się wśród drogowych firm wykonawczych specjalistycznego sprzętu do układania i zagęszczania betonu pozwalającego na uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i wytrzymałości dla tego rodzaju betonu oraz równości nawierzchni. Optymalizacja wymagań użytkowych i kosztów  wykonania nawierzchni betonowych wskazała na beton wałowany jako atrakcyjną alternatywę dla betonów zwykłych, szczególne w przypadku nawierzchni dróg lokalnych o małym natężeniu ruchu i prędkościach jazdy poniżej 50 km/h oraz w przypadku nawierzchni placów składowych i manewrowych silnie obciążonych mechanicznie jak składowiska kontenerowe, place przeładunkowe i technologiczne np. składowanie i obróbka drewna.

Niezbędne materiały oraz sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu wałowanego zapewnia firma KRUSZBET Suwałki. Dysponujemy własnymi złożami najwyższej klasy kruszyw mineralnych, w pełni zautomatyzowanymi wytwórniami mieszanki betonowej oraz sprzętem do wykonania nawierzchni.

Naszą siłą i atutami w realizacji zadań związanych z wykonywaniem nawierzchni betonowych oraz innych konstrukcji z betonu są:

 • kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym,
 • nowoczesna baza sprzętowa na etapie wytworzenia mieszanki betonowej jak i wbudowania betonu,
 • ciągła kontrola jakości wytwarzanej mieszanki betonowej i betonów stwardniałych przez własne laboratorium wyposażone w wysokiej klasy sprzęt do badań betonów.

 

BETON WAŁOWANY TO:

 • trwałość:
 • użytkowanie prawidłowo wykonanej nawierzchni ok. 50 lat;
 • bezpieczeństwo:
 • betonowa nawierzchnia jest jasna, na takiej nawierzchni dochodzi do ok. 30% mniej wypadków,
 • odporność na zjawisko koleinowania,
 • ekonomia:
 • koszty realizacji dróg w betonie wałowanym są do 20% niższe w porównaniu z drogami o nawierzchni bitumicznej,
 • beton można podawać z lokalnych betoniarni,
 • niski koszt utrzymania drogi liczony w całym okresie eksploatacji,
 • technologiczność:
 • wykonanie dróg w technologii betonu wałowanego wymaga standardowego rozściełacza do asfaltu i walców.

 

Zastosowania nawierzchni z betonu wałowanego

 1. Nawierzchnie przenoszące duże obciążenia przy ograniczeniu prędkości pojazdów: przy standardowym wykonaniu do 50 km/h, przy podwyższonym standardzie równości nawierzchni do 90 km/h.
 2. Parkingi i place manewrowe (w tym MOP).
 3. Terminale przeładunkowe i place magazynowe oraz centra dystrybucyjne.
 4. Drogi i place przemysłowe silnie obciążone mechanicznie.
 5. Publiczne drogi lokalne (kategorie natężenia ruchu KR1 i KR2).
 6. Drogi techniczne, technologiczne i przeciwpożarowe, miejsca postojowe i pasy awaryjne dróg KR4-KR6.
 7. Drogi leśne, pomocnicze, osiedlowe oraz ścieżki rowerowe.
 8. Warstwa nawierzchni o większych projektowych prędkościach ruchu:
  • górna warstwa nawierzchni (warstwa jezdna) po dodatkowym teksturowaniu,
  • dolna warstwa nawierzchni,
  • warstwa podbudowy.

 

Technologia betonu wałowanego – zalety

 1. Niższy koszt realizacji. Koszt wykonania 1m2 drogi betonowej może być obecnie nawet do 20% niższy od drogi wykonanej w technologii asfaltowej (zależnie od warunków lokalnych).
 2. Niskie koszty utrzymania przez podwyższoną trwałość. Zakładany okres użytkowania to minimum 30 lat.
 3. Krótszy czas wykonania. Drogę w technologii betonu wałowanego realizuje się bardzo szybko. Przeciętna wydajność budowy to 60 – 120 m/godz. Sprawność użytkową obciążenia ruchem pojazdów osobowych i busów nawierzchnia uzyskuje już po 24 – 48 godz.
 4. Łatwe wykonanie. Nie ma konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu. Budowa drogi z betonu wałowanego odbywa się z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do wykonywania tradycyjnych nawierzchni bitumicznych (rozściełacze, walce) oraz przez te same ekipy wykonawcze.
 5. Podwyższone bezpieczeństwo. Nawierzchnię z betonu wałowanego cechuje wysoka trwałość, możliwość przenoszenia dużych obciążeń bez zjawiska koleinowania. Przyczynia się to do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania drogi. Na drogach z nawierzchnią betonową jest o około 30% mniej wypadków niż na drogach asfaltowych.
 6. Jaśniejsza powierzchnia. Jasny kolor nawierzchni z betonu wałowanego zmniejsza zapotrzebowanie w zakresie oświetlenia powierzchni parkingowych i magazynowych w stosunku do nawierzchni bitumicznej.
 7. Otwarta struktura powierzchni, podobna do powierzchni nawierzchni asfaltowych wpływa korzystnie na hałas emitowany przez ruch pojazdów. Droga z betonu jest z powodu porowatej struktury nawierzchni stosunkowo cicha.
 8. Mniejszy skurcz betonu oraz wysoka szczelność nawierzchni, co wpływa na mniejszą ilość spękań.
 9. Mrozoodporność. Prawidłowo wykonany beton wałowany charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością nawet bez dodatkowego napowietrzenia.

 

Beton wałowany RCC

dodatkowe uwarunkowania  technologiczne

 1. Dla większych prędkości ruchu może być konieczne uzyskanie równości podłużnej i gładkość powierzchni poprzez wykonanie dodatkowego teksturowania tarczami diamentowymi lub wyrównanie warstwą bitumiczną.
 2. Przy planowaniu ilości i kosztów mieszanki betonowej należy uwzględnić mniejszą wydajnością wytwórni wynikającą z półsuchej lub suchej konsystencji mieszanki betonowej, znacznie niższej niż w przypadku zwykłego betonu cementowego. Skutkuje to większym nakład energii na produkcję mieszanki oraz zmniejszeniem tempa jej wytwarzania.
 3. Przy wykonywaniu nawierzchni układanej warstwami lub pasmami bądź płytami należy kolejne warstwy technologiczne oraz sąsiadujące partie nawierzchni wbudowywać w czasie nie dłuższym niż jedna godzina. Jest to warunkowane wymaganiami zapewnienia ich wzajemnego połączenia.
 4. Należy mieć na uwadze to, że krawędzie nawierzchni są trudniejsze do zagęszczenia i sposób wykonania nawierzchni oraz sprzęt dostosować do tego uwarunkowania, np. poprzez poszerzenie wykonywanego pasa drogowego.
 5. Z uwagi na niską zawartość wody w mieszance betonu wałowanego, należy na etapie transportu i układania w warunkach wysokich temperatur chronić mieszankę betonową i wbudowany beton przed utratą wody wskutek parowania.
 6. Mieszanka betonu wałowanego, charakteryzująca się niskim współczynnikiem w/c (a więc małą ilości wody, mieszanka ma konsystencję prawie suchą) wymaga stosowania domieszek chemicznych, których dozowanie odbiega od standardowych ilości stosowanych w przypadku betonu zwykłego. Z tego powodu mieszanka betonu wałowanego wymaga wyższego i ściśle kontrolowanego poziomu dozowania domieszek chemicznych.

Produkcja i wbudowanie mieszanki betonowej oraz badania parametrów  wytrzymałościowych betonu wałowanego oraz zwykłego są na bieżąco kontrolowane przez Laboratorium Betonów firmy KRUSZBET.  Nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra techniczna zapewnia kontrolę zakładowa jakości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Kontrola laboratoryjna mieszanki betonu wałowanego prowadzona jest w zakresie:

 • gęstość betonu:  wg normy PN-EN 12390-7,
 • wytrzymałość na ściskanie: wg normy PN-EN 12390-3,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: wykonuje się na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150 x150mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300mm, wg normy PN-EN 12390-6,
 • oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej     wg PKN-CEN/TS EN 12390-9.

 

 

Więcej na temat betonu wałowanego można przeczytać w poniższym artykule Doktora Ryżyńskiego.

– Artykuł Doktora Władysława Ryżyńskiego

 

 

tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl